Uncategorized

Знайомства цвітуть в Чистякове Україна

Наприклад, пишучи про Миколу Куліша, сказав, що «на цьому його творчий шлях і обі­ рвався». Або блискуча глава про Майка Йогансена. Про те, що не тільки творчий, а й життєвий шлях багатьох цих письменників обі­ рвався кулею чекістів на Солов­ ках, звичайно, сказати тоді відкри­ то було неможливо. Однак важли­ во, що для кожного мислячого чи­ тача загальний тон, висновок цих мемуарів був очевидним.

Тоді я зробив в архіві фотогра­ фії з цих негативів. А головну фо­ тографію я якось приніс на лек­ цію з літератури в університеті.

У перерві показав це фото нашому професору, котрий читав лекцію, і запропонував десь опублікува­ ти фото, щось розповісти про цих письменників. Професор замахав руками і порадив мені заховати фото подалі, сказавши, що його ніколи в світі не надрукують. Що ж це була за зустріч пись­ менників?

Чистякове — Вікіпедія

Хто і як це фотографу­ вав? Звичайно, навряд чи в Чер­ нігівському архіві дійсно був не­ гатив фото, тобто з оригінальної зйомки. Я нещодавно уточнив це в нашому архіві. Мені сказали, що скоріше за все це був обмін нега­ тивами, який практикується серед архівів. До Чернігова негативи по­ трапили у му.

Знайомства Україна

На цьому дійсно унікальному фото — весь цвіт української літе­ ратури, а також представники мис­ тецтва. Це була розстріляна літе­ ратура, розстріляне відродження, знищене тоталітарним комуністич­ ним режимом. Навіть якщо хтось із цих людей і не був репресова­ ний, знищений фізично, вони були в якомусь сенсі репресовані й зни­ щені як вільні письменники, мит­ ці. Це було складовою знищення української нації.


 • агентства з питань сватів у Україна.
 • ?
 • СТРУНА,№2 by Sergiy Kordyk - Issuu;
 • .
 • Погода у Чистяковому (Торезі) на місяць.
 • знайомства номер дівчини поблизу Путивль Україна.
 • знайомства з дівчатами в Верхньодніпровськ Україна.

Ось вони, на цьому фото, ще молоді, красиві, сповнені надій та ілюзій. Тичині — ледве за 30, Риль­ ському, Йогансену нема й того, Сосюрі взагалі У соціальному аспекті, здебіль­ шого вихідці з простих, бідних ро­ дин, вони з ентузіазмом влилися в революційну боротьбу, воюва­ ли за соціальну справедливість. У національному аспекті однознач­ но сповідували українську ідею. Хоч і воювали по різні боки фрон­. В армії Української Народної Республіки — це зрозуміло.


 1. .
 2. ?
 3. Україна | Знайомства 💗 — mistaUA;
 4. чоловічі побачення Олешки Україна.
 5. ?
 6. одна ніч підключення в Вільногірськ Україна.
 7. ?
 8. Але й у лавах червоних — також, із наді­ єю, що Україна буде хоч і радян­ ська, але незалежна. Ось що пише нині історик Я. Але декого, наприклад Остапа Вишню і, за де­ якими даними, Юрія Яновського, червоні взяли в полон. Але петлю­ рівська закваска в них залишила­ ся назавжди».

  На фото — грудень року. Лише рік тому був утворений СРСР, начебто як добровільний союз незалежних держав, у тому числі України. Стус був ще по­ переду… Що ж це була за цікава зустріч видатних українських інтелектуа­ лів? Я звернувся до Інституту літе­ ратури і мистецтва Національної академії наук України. Директор інституту — видатний український літературознавець, академік Ми­ кола Григорович Жулинський є постійним читачем моєї газети «Світ-інфо» всі роки її існуван­ ня.

  За його дорученням науковий співробітник Інституту Олена По­ ліщук підготувала цю статтю. Піс­ ля неї публікуємо історичні довід­ ки про письменників, які на фото. Вони говорять самі за себе. Зустріч харківських і київських письменників, митців. Київ, грудень р. Знакова зустріч української еліти Це фото зроблено з нагоди приїзду до Києва групи харків­ ських письменників В.

  ЕлланБлакитний, М. Хвильовий, П. Тичина, С. Пилипенко, М. Йо­ гансен, В. Коряк, В. Шевченка відбувся їх літера­ турний вечір. Саме такі відомос­ ті про цю світлину ми можемо знайти у виданні: Микола Хви­ льовий. Світлину зроблено у грудне­ вому Києві року на одній із зустрічей, які того року організо­ вували «неокласики». Зеров такими зібраннями намагаєть­ ся налагодити творче спілкуван­ ня між митцями, літераторами, науковцями України.

  Навігаційне меню

  Спілку пролетарських пись­ менників «Гарт» було заснова­ но на початку р. Еллана-Блакитного, а також В. Коряка, І. Кулика, В. Сосюри, М. Хвильового та ін­ ших. Спілка мала централь­ не бюро в Харкові на чолі з В. Блакитним, а також філії в Киє­ ві та Одесі. Найсильнішим був харківський осередок, до якого входили М. Ти­ чина, М. Йогансен, В. Поліщук, І. Дніпровський, О. Досвітній, А. Любченко, Г.

  Коцюба, П. Лі­ совий П. Свашенко , М. Май­ ський, П. Іванів, М. Христовий, Ю. Смолич, а згодом О. Сліса­ ренко, М. Яловий, М. Бажан, Г. Шкурупій та інші. У статуті «Гарту» мовилося: «В основу своєї праці спілка «Гарт» кладе марксівську іде­ ологію й програмові постулати комуністичної партії». З волі В.

  Блакитного «Гарт» претендував на роль найадек­ ватнішого інтерпретатора пар­ тійної лінії в культурному житті й відповідно на провідну роль у літературному й мистецькому процесі. Внутрішні незгоди призвели до того, що в листопаді p. Блакитного, більшість письменників вийшла зі скла­ ду спілки, і «Гарт» після цього фактично самоліквідувався. На відміну від інших груп, неокласики не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетични­ ми маніфестами. Проте їхня присутність у літературному житті була дуже вагомою, що позначилося не лише на твор­ чому рівні, а й під час літера­ турних дискусій — рр.

  До групи українських нео­ класиків у их роках належа­ ли М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський, П. Филипович, Юрій Клен О. Вони відмежовувалися від так зва­. Те, що неокла­ сики прагнули впроваджувати в своїй творчості форми і мето­ ди грецького й римського мис­ тецтва, представникам влади здалося невизнанням радян­ ської дійсності.

  Тому року були заарештовані М. Зеров, Павло Филипович, М. ДрайХмара, яких звинувачували в шпигунстві на користь чужо­ земної держави, в підготуванні й спробі вчинити терористичні замахи на представників уряду та партії і в приналежності до таємної контрреволюційної ор­ ганізації, очолюваної професо­ ром Миколою Зеровим. Прохо­ див у цій справі і неокласик М. Рильський, але через деякий час був звільнений.

  Юрій Клен О. Бургардт , скориставшись своїм німецьким походженням, виїхав до Німеччини на ліку­ вання і не повернувся. Зеров був розстріляний р. Від р.

  Панч, І. Шевченко, В. З квітня р. Члени «Плугу» висвітлюва­ ли життя українського села, суттєво доповнюючи таким чи­ ном однобічно-індустріальну і часом наївно-«пролетарську» орієнтацію інших літорганіза­ цій, допомагаючи знайти своє місце в літературі обдарова­ ній селянській молоді. З іншого боку, плужани намагались об­ межити й регламентувати «ре­ волюційним просвітництвом» підхід письменника до тлума­ чення та обробки матеріалу, свідомо надавали творам мак­ симальної простоти й доступ­ ності форми, брали курс на масовість літератури. Окрім письменників, що вхо­ дили до літературних угрупо­ вань «неокласиків», «Гарту», «Плугу», на цьому знімкові є також мистецтвознавці, громадські діячі.

  Розстріляна література Меженко Іванів-Меженко Юрій Олексійович — — ви­датний український бібліограф, бібліотекоз­ навець, книгознавець, літературний і те­ атральний критик, бібліофіл.


  1. .
  2. рідні знайомства Жмеринка Україна.
  3. Микола Куліш. 2. Симеоном Стовпником стану отут.
  4. виконавчі служби знайомств поблизу Броди Україна.
  5. ?
  6. Микола Куліш. 2. Симеоном Стовпником стану отут.
  7. ?
  8. Вернад­ ського. З первісного задуму реєстрації всієї друкарської продукції в Україні і нау­ кового її опрацювання він створив інститу­ цію, яка може бути зразком постановки на­ укової роботи з книгою: Український науко­ во-дослідчий інститут книгознавства — Архівно-бібліотечний відділ, де він працював, став своєрідним літературним осередком: сюди приходили поети, пись­ менники, мистці; тут обмірковувалися про­ екти літературних видань.

   Літературне оточення Меженка було ор­ ганізоване ним у групу «Музагет» р. Літературне угруповання поєднало мит­ ців різних напрямів, з перевагою симво­ лістів. Бура­ чек, М. Жук, Д. Загул, Ю. Іванів-Меженко, Я. Савченко, П. Тичина, В. Ярошенко та інші. Члени «Музагету» збиралися в літе­ ратурно-мистецькому клубі «Льох мисте­ цтва», в інших місцях. У збірці опубліковані: вперше вірш П. Тичи­ ни «Плуг», ескізи П. Вірина, вірші Д. Загу­ ла, В. Кобилянського, К. Поліщука, О. Слі­ саренка, дослідження Ю. Іваніва-Меженка, стаття М. Бурачека про київських художни­ ків, твори М.

   Жука, Г. Журби, Л. Курбаса, І. Автори акцентували увагу на на­ ціональних особливостях української літе­ ратури. Юхим Спиридонович Михайлів — — художник, поет і мистецтвознавець. Восени року родина Михайліва пере­ їхала до Києва. Він бере активну участь у художньому житті міста, його роботи експо­ нуються на художніх виставках, його вірші друкуються у журналі «Шлях» р. Від року Михайлів викладає в Київському вищому інституті народної освіти ім. У ті ж роки Ми­ хайлів вів активну мистецтвознавчу діяль­ ність.

   Михайло Іванович Вериківський — — композитор, педагог, диригент, фольклорист, музично-громадський діяч.